Bases XXXIII Certamen de Teatre Alcoi 2021

PREMIS SANT JORDI
XXXIII CERTAMEN DE TEATRE ALCOI 2021

L’Associació de Sant Jordi, dins de les seues activitats culturals i socials, i dels Premis Sant Jordi, convoca el XXXIII certamen de teatre, en la modalitat de sainet o comèdia d’ambient fester i alcoià, que es regirà d’acord amb les següents
——————BASES—————-

[Bases XXXIII Certamen de Teatre 2021 (PDF)]

PRIMERA.- Els temes de les obres estaran obligatòriament al voltant de la Festa de Moros i Cristians d’Alcoi, les seues tradicions i els seus costums. SEGONA.- El sainet o comèdia tindrà una durada mínima d’una hora i màxima de dues hores. L’obra tindrà un màxim de dos entreactes. TERCERA.- Un mateix autor/a sols podrà participar en aquest certament amb una obra. Si el Comissari del certamen tinguera coneixement de l’incompliment d’aquesta norma, desqualificaria totes les obres presentades per l’autor/a. QUARTA.- No podrà presentar obra al certament l’autor/a guanyador/a de dues edicions anteriors, és a dir, les de 2019 i 2020. La contravenció d’aquesta base, implicarà la desqualificació de l’autor/a per un període de dos anys. CINQUENA.- Les obres presentades al certamen seran inèdites i hauran d’estar escrites correctament en valencià. La Junta Directiva habilitarà els mitjans necessaris per a fer complir aquesta base, sempre preservant l’anonimat dels autors de les obres presentades. Si es demostrara que una obra presentada ha estat representada, serà desqualificada pel Comissari del certamen. SISENA.- Les obres no hauran d’estar signades ni presentar cap signe que identifique l’autor. Només portaran en coberta el lema. PREMIS SANT JORDI – XXXII CERTAMEN DE TEATRE – ALCOI 2020 -2- En un sobre tancat es posarà, degudament complimentat, el model núm. 2 creat per aquest certamen. El document es pot aconseguir a la Secretaria de l’Associació de Sant Jordi, Casal de Sant Jordi, C/ Sant Miquel, núm. 62, o a la pàgina web http://www.asjordi.org en l’apartat “Concursos y Exposiciones”. A més, s’adjuntarà dins del mateix sobre, un xicotet currículum de l’autor/a de l’obra presentada. SETENA.- Els originals es remetran, preferentment en suport digital, en format Word per a Windows o bé escrits a màquina, en A4 a doble espai, en: ASSOCIACIÓ DE SANT JORDI – SECRETARIA – CASAL DE SANT JORDI, C/ Sant Miquel, núm. 62 – 03801 ALCOI VUITENA.- El jurat qualificador atorgarà un primer premi, dotat amb 1.800 €. Es podrà atorgar, a judici del jurat, un accèssit dotat amb 600 €. Aquest accèssit es podrà atorgar encara que es declarés desert el primer premi. De la quantitat dels premis, se’n descomptarà el percentatge legal per l’IRPF. L’autor/a guanyador del certamen, serà convidat per l’Associació de Sant Jordi a formar part del jurat de l’edició següent. NOVENA.- Els autors de les obres premiades, tant de la corresponent al primer premi, com a l’accèssit, cedeixen en exclusiva a l’Associació de Sant Jordi els drets inherents a l’explotació, reproducció, distribució, representació i execució de les obres. La cessió es formalitzarà per escrit simultàniament al lliurament dels premis. L’import dels premis referits a la base VUITENA equivalen a la remuneració a tant alçat, a favor de cadascun dels autors, en contraprestació als drets de divulgació, publicació, representació i explotació cedits. L’Associació de Sant Jordi es reserva els drets de representar l’obra o les obres premiades. DESENA.- L’Associació de Sant Jordi designarà els membres del Jurat. Per tal de preservar la imparcialitat dels seus components, aquests no podran presentar cap obra al present certamen, i deuran declarar prèviament a la deliberació el total desconeixement de l’autoria de les obres presentades. Cas contrari es declararà exclosa del certamen l’obra o les obres implicades. El Jurat podrà declarar deserts els premis, si ho creu oportú. Totes les decisions del Jurat seran inapel·lables. Si després de la deliberació del jurat es demostrara que alguna de les obres premiades ha estat representada, abans o després del certamen, l’autor perdrà el premi i deurà reintegrar-lo a l’Associació de Sant Jordi. PREMIS SANT JORDI – XXXII CERTAMEN DE TEATRE – ALCOI 2020 -3- ONZENA.- El termini d’admissió de les obres finalitzarà el 12 de novembre de 2021, considerant-se la data del mata-segells, en el seu cas. DOTZENA.- El resultat del certamen es farà públic durant el pròxim mes de desembre. TRETZENA.- Qualsevol imprevist que poguera sorgir amb anterioritat a la data de deliberació del Jurat serà resolt pel Comissari del Certamen, càrrec que recau en el Secretari de l’Associació de Sant Jordi. CATORZENA.- Amb la presentació al certamen, els participants donen el seu consentiment al tractament de les seues dades, que es conservaran de forma indefinida en l’entitat amb caràcter confidencial, podent remetre a la premsa el llistat dels lemes de les obres presentades amb l’objectiu de publicitar el certamen. Segons regula el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 d’abril de 2016, l’Associació de Sant Jordi, amb CIF G03090339, informa de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades personals. Es podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, limitació i oposició a les dades de caràcter personal, comunicant-ho al responsable del fitxer: Associació de Sant Jordi, al carrer Sant Miquel, 62 d’Alcoi. La política de privacitat de l’entitat es troba publicitada en www.asjordi.org. QUINZENA.- Finalitzada la deliberació del jurat, es destruiran totes les còpies de les obres no premiades, així com els sobres amb les dades dels seus autors. Això no obstant, si el jurat considerara que alguna de les obres no mereixedores de premi, compta amb qualitat suficient per a ser representada totalment o parcialment, podrà suggerir a la Junta Directiva de l’Associació de Sant Jordi que contacte amb l’autor per guardar l’obra. SETZENA.- Els participants, pel fet de ser-ho, s’obliguen a acceptar aquestes bases i les disposicions que poguera adoptar el Jurat al voltant del no exposat en aquestes.

La Junta Directiva Alcoi, juny 2021

Comments

commentsEls comentaris estan tancats.